دافغانستان ولایتی هنداره

دافغانستان ولایتی هنداره  کال ۱۳۹۷

 د افغانسـتان  لايتونـو تـه د باکيفيتـه او بـاوري شـميرو (ارقامـو) د اړتيـا پـه اسـاس ، د احصائيـې او معلوماتـو ملـي اداره د ارقامـو د ښـې اسـتفادې لپـاره ولايتـي هنـداره جـوړه کـړې ده ، کومـه چـې دڅلـورو غټـو سـروي ګانـو ( ګواښـونو او زيـان مننـې ملـي ارزونـې سـروې) پـه اسـاس وروسـتۍ ولايتـي هنـداره ده.

دا پــه افغانســتان کــې د ملــي ســروې ګانــو ترټولــو لويــه لــړۍ ده، دا ســروې د ۱۳۸۶هجــري لمريــز کال څخــه تــر ۱۳۹۵هجـري لمريـز کال پـورې پـه هـرو دوه ؤ کالونـو کـې ترسـره شـويده، او د ولايتونـو پـه کچـه د افغانسـتان دخلکـو پـه اړه مهـم ټولنيـز، اقتصـادي او ډيموګرافيـک معلومـات چمتـو کـوي   دلازیاتو معلوماتو لپاره کامل فایل وګوري  . کامل فایل 

 

خبرونه

نور

داوطلبۍ يا مزايده