قرارداد تهیه و تدارک رنگ پرنتر مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: Aug 06, 2019

تاريخ خاتمه: Aug 12, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

                                                      تاریخ نشر :   15 /05/ 1398

     "بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک رنگ پرنتر مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات دارنده کود نمبر (NSIA/1398/NCB/G.13) را به شرکت محترم  بیست انترنیشنل دارنده جواز نمبر  D-24814به ارزش مجموعی مبلغ (1,795,800) یک میلیون هفتصدو نودو پنج هزارو هشتصد افغانی اعطاء نماید .

     اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات اداره ملی احصائیه و معلومات  واقع جنگلک چهلستون، گذشته از باغ بابر، جوار مکتب خوشحال خان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .                                                                                                                                                                                           

     این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد".