تهیه و تدارک 8 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: Aug 04, 2019

تاريخ خاتمه: Aug 31, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ نشر: (5/14/1398)

" تهیه و تدارک  8 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز ریاست اطلاعات و ارتباط عامه  اداره ملی احصائیه و معلومات "

شماره داوطلبی :(NSIA/1398/NCB/G.44)

     اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تهیه و تدارک  8 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز ریاست اطلاعات و ارتباط عامه  اداره ملی احصائیه و معلومات اشتراک نموده و شــــــــرطنامه چاپ شده آنرا به شکل رایگان از آمریت  تدارکات امور ساختمانی و اجناس این اداره در اطاق نمبر A-16 منزل اول این اداره، واقع در جنگلک چهلستون، جوار لیسه خوشحال خان بدست آورده و آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه و طبق قانون و طرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته، از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت  02:00 بجه بعد از ظهر روز شنبه مؤرخ 09 سنبله 1398 به ریاست  تدارکات این اداره ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

     تضمین آفر به شکل تضمین بانکی به ارزش مجموعی مبلغ سی و  سه هزارو هشتصدو هفتاد (33870)افغانی بوده و جلسه آفرگشایی آن به ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر روز شنبه مؤرخ  09 سنبله 1398در تالار کنفرانس های اداره ملی احصائیه و معلومات تدویر میگردد.

     حق الاشاعه مطلب فوق را از دارایی اداره ملی احصائیه و معلومات اصول فرموده ، کتنگ آنرا غرض اجراآت بعدی به این اداره ارسال خواهند فرمود.