داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت بامیان

تاریخ نشر: Jul 30, 2019

تاريخ خاتمه: Aug 26, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ نشر: (1398/5/8)

" داوطلبی تهیه و تدارک  تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت بامیان"

شماره داوطلبی (NSIA/1398/NCB/G.27)

     اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تهیه و تدارک  تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت بامیان اشتراک نموده و شــــــــرطنامه چاپ شده آنرا به شکل رایگان از آمریت  تدارکات امور ساختمانی و اجناس این اداره در اطاق نمبر A-16 منزل اول این اداره، واقع در جنگلک چهلستون، جوار لیسه خوشحال خان بدست آورده و آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه و طبق قانون و طرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته، از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت  11:00 بجه قبل از ظهر روز دو شنبه مؤرخ 04 سنبله 1398 به ریاست  تدارکات این اداره ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

     تضمین آفر به شکل تضمین بانکی به ارزش مجموعی مبلغ سی و چهار هزارو چهارصد (34,400) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی آن به ساعت 11:00 بجه قبل از ظهر روز دو شنبه مؤرخ  04 سنبله 1398در تالار کنفرانس های اداره ملی احصائیه و معلومات تدویر میگردد.