داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
قرارداد تهیه و تدارک رنگ پرنتر مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات
تاریخ نشر : 15 /05/ 1398 "بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک رنگ پرنتر مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات دارنده...
Aug 06, 2019 Aug 12, 2019
تهیه و تدارک 8 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره ملی احصائیه و معلومات
تاریخ نشر: (5/14/1398) " تهیه و تدارک 8 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره ملی احصائیه و معلومات " شماره داوطلبی :(NSIA/1398/NCB/G.44) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می...
Aug 04, 2019 Aug 31, 2019
داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت کابل
تاریخ نشر: (1398/5/8) " داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت کابل" شماره داوطلبی (NSIA/1398/NCB/G.16) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در...
Jul 30, 2019 Aug 24, 2019
داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت ارزگان
تاریخ نشر: (1398/5/8) " داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت ارزگان" شماره داوطلبی (NSIA/1398/NCB/G.40) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا...
Jul 30, 2019 Aug 29, 2019
داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت بامیان
تاریخ نشر: (1398/5/8) " داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت بامیان" شماره داوطلبی (NSIA/1398/NCB/G.27) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا...
Jul 30, 2019 Aug 26, 2019
داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت وردک
تاریخ نشر: (1398/5/8) " داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت وردک" شماره داوطلبی (NSIA/1398/NCB/G.39) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در...
Jul 30, 2019 Jul 28, 2019
داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت هلمند
تاریخ نشر: (1398/5/8) " داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت هلمند" شماره داوطلبی (NSIA/1398/NCB/G.31) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در...
Jul 30, 2019 Aug 27, 2019
داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت هلمند
تاریخ نشر: (1398/5/8) " داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت هلمند" شماره داوطلبی (NSIA/1398/NCB/G.31) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در...
Jul 30, 2019 Aug 27, 2019
داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت نورستان
تاریخ نشر: (1398/5/8) " داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت نورستان" شماره داوطلبی (NSIA/1398/NCB/G.20) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا...
Jul 30, 2019 Aug 25, 2019
داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت ننگرهار
تاریخ نشر: (1398/5/8) " داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نتورک داخلی ریاست احصائیه و معلومات ولایت ننگرهار" شماره داوطلبی (NSIA/1398/NCB/G.18) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا...
Jul 30, 2019 Aug 24, 2019
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد