اعلان ۵۲ بست کمبود اداره ملی احصائیه ومعلومات

اعلان بست های خالی اداره ملی احصائیه و معلومات           \

                تاریخ اعلان 1398/5/9 وختم 1398/5/20

 

لایحه وظایف تعداد بست  بست عنوان بست شماره
لایحه وظایف 1 3 آمر تحقیقات  ۱
لایحه وظایف 2 ۴ کارشناس طرح پلان  ۲
لایحه وظایف 1 ۳ آمر آرشیف و حفظیه ۳
لایحه وظایف 1 4 کارشناس رسانه های اجتماعی ۴
لایحه وظایف 1 ۳ آمر تحلیل های اقتصادی ۵
لایحه وظایف 1 ۳ آمر احصائیه های زیربناها و منابع طبیعی ۶
لایحه وظایف 1 4 مدیر عمومی ازدواج و طلاق ۷
لایحه وظایف 1 ۳ آمر احصائیه های زراعت و صنایع ۸
لایحه وظایف ۱ ۴ مدیر عمومی روابط با دفاتر ولایتی ۹
لایحه وظایف ۱ ۴ مدیر عمومی هماهنگی با ادارات دولتی و سازمانها ۱۰
لایحه وظایف ۱ 4 مدیر عمومی توحید گزارش ولایات ۱۱
لایحه وظایف 1 4 کارشناس هماهنگی با ادارات دولتی ۱۲
لایحه وظایف 1 4 کارشناس هماهنگی با سازمان ۱۳
لایحه وظایف 2 4 کارشناس تحلیل و توحید گزارش ۱۴
لایحه وظایف 2 4 کارشناس تحلیل و توحید پلان ۱۵
لایحه وظایف ۱ 4 هماهنگ کننده دفاتر ولایتی ۱۶
لایحه وظایف ۱ 3 آمر رسیدگی به شکایات 17
لایحه وظایف 3 4 کارشناس رسیدگی به شکایات 18
 +لایحه وظایف 1 3 آمر کنترول کیفیت ارقام 19
لایحه وظایف 1 3 آمر نظارت و ارزیابی 20
لایحه وظایف 2 4 کارشناس توحید گزارش 21
لایحه وظایف 5 4 کارشناس نظارت و ارزیابی 22
لایحه وظایف 1 3 آمر عواید 23
لایحه وظایف 1 4 کارشناس عواید 24
لایحه وظایف 1 4 کارشناس بودجه عادی 25
لایحه وظایف 1 4 کارشناس بودجه انکشافی 26
لایحه وظایف 2 4 کارشناس حواله جات و مصارفات 27
لایحه وظایف 3 4 کارشناس حواله جات و مصارف ولایات 28
لایحه وظایف 1 3 آمر تحقیق و نوآوری سیستم معلومات جغرافیایی 29
لایحه وظایف 1 3 آمر انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی 30
لایحه وظایف 1 3 آمر تفتیش اداری 31
لایحه وظایف 6 4 مفتیش اداری 32
لایحه وظایف 1 7 خانه سامان مقام اداره 33
لایحه وظایف 1 8 امر بر مقام اداره 34

 فرم درخواستی برای بست های فوق را از آمریت استخدام اداره ملی احصائیه و معلومات دریافت نمائید .