سروی اقتصادی -اجتماعی و دیموگرافیکی

 

سروی اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکی یک پروژه دوامدار اداره مرکزی احصائیه میباشد که توسط همکاری تخنیکی صندوق جمعیت ملل متحد راه اندازی میشود. بلخ نهمین ولایتی است که در آنجا سروی اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکی تطبیق شده است. سروی اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکی ارقام قابل اعتماد به سطح ملی، ولایتی و ولسوالی را فراهم میکند که برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، تدوین برنامه ها و نظارت از پروژه ها بسیار مهم میباشد. این سروی معلوماتی را در مورد ویژه گی های جمعیتی، سواد، سطح تعلیمی، مهاجرت، فعالیت اقتصادی، معلولیت، تولدات، مرگ و میر )وفیات(، ثبت تولدات و وضعیت زندگی والدین به تفکیک متغیر های سن و ولسوالی رائه میکند. همچنین معلوماتی در رابطه به خانوار و ویژگی های محل سکونت خانوار ها ارائه میدارد. در والیت بلخ نیز مانند دیگر والیات کشور که سروی اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکی در آن تطبیق شده است، از روش های مختلف نظارتی در جریان سروی به شدت استفاده صورت گرفته است )از برنامه ریزی سروی تا تجزیه و تحلیل ارقام( تا اطمینان حاصل شود که ارقام با کیفیت بهتر جمع آوری گردد با وجودیکه نا امنی ها در بعضی ولسوالی های این ولایت وجود داشته است.

 سروی اقتصادی ، اجتماعی و دیمو گرافیکی ولایت نیمروز 

  • هرات 

 سروی اقتصادی ، اجتماعی و دیمو گرافیکی ولایت هرات 

  • بلخ 

 سروی اقتصادی ، اجتماعی و دیمو گرافیکی ولایت بلخ 

  • تخار 

 سروی اقتصادی ، اجتماعی ودیموگرافیکی ولایت تخار 

  • پر وان 

سروی اقتصادی ، اجتماعی و دیمو گرافیکی  ولایت پر وان 

  • سمنگان 

سروی اقتصادی ، اجتماعی ودیموگرافیکی ولایت سمنگان 

  • کاپیسا 

سروی اقتصادی ، اجتماعی و دیمو گرافیکی  ولایت کا پیسا 

  • کابل

سروی اقتصادی _اجتماعی و دیموگرافیکی  ولایت کابل 

  • بامیان 

سروی اقتصادی -اجتماعی و دیموگرافیکی  بامیان 

  • دایکندی 

  سروی اقتصادی- اجتماعی و دموگرافیکی  دایکندی  

  • غور 

 سروی اقتصادی- اجتماعی و دموگرافیکی غور