سروی خوشه ئی چند شاخصه افغانستان

سرو خوشه ای چند شاخصه افغانستان

سروی خوشه ای چند شاخصه افغانستان در سالهای( 1390 - 1389 ) توسط اداره مرکزی احصائیه جمهوری اسلامی افغانستان به همکاری صندوق اطفال ملل متحد (یونسف) مورد تطبیق قرار گرفت .کمک های تخنیکی و مالی توسط یونسف فراهم گردید .

سروی خوشه ای چند شاخصه یک پروگرام سروی بین المللی خانوار است که توسط یونسف انکشاف داده شده .سروی چند شاخصه افغانستان منحیث بخشی از دور چهارم سروی های چند شاخصه جهانی مورد تطبیق قرار گرفت . سروی خوشه ای چند شاخصه معلومات جدید را در مورد وضعیت اطفال و مادران فراهم کرده و شاخص کلیدی جهت ارزیابی پیشرفت در جهت اهداف انکشافی هزاره ،استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و دیگر تعهدات موافقت شده بین المللی، ریفرنس/ مراجع پیشنهادی اندازه گیری میکند.

فایل مکمل سروی را از لینک  ذیل دریافت  می توانید .

سروی چند خوشه ای چند شاخصه  افغانستان - قسمت  اول

سروی چند خوشه ای چند شاخصه افغانستان - قسمت دوم