سروی مؤسسات اقتصادی

 

سروی مؤسسات اقتصادی سال 1394

این سروی تمام موسساتی را که در فعالیت های خصوصی غیر زراعتی در کشور به استثناء فعالیتهای آنعده موسساتیکه در سکتور معادن، ساختمانی کوچک، ترانسپورت، بانکداری و بیمه مشغول اند، در برمیگیرد. سروی موسسات اقتصادی ارقام را بوسیله  پرسشنامه هائیکه معین کنندۀ عواید،‌ مصارف عملیاتی، سطح استخدام و سطح پرداخت بوده، به سطح موسسات اقتصادیجمع آوری نموده است. با این سروی میتوان محاسبۀ ارزش افزودۀ ناخالص را - که یک جزء بسیار مهم سنجش تولید ناخالص داخلی میباشد ( درصورتیکه از بُعد تولیدات سنجش شود) ، انجام داد.

     برای دریافت فایل مکمل  کلیک کنید 

    درسروی شناسائی موسسات اقتصادی  معلومات اساسی از موسسات خصوصی جمع آوری گردید تا تعداد موسسات اقتصادی به استثنای سکتور زراعت را به سطح کشور، قوای بشری مصروف کار درین سکتورها، به تفریق گروپ های وسیع فعالیت های اقتصادی فراهم کند.