گزارش تولیدات برنج سال 1397

 

برنج در کنار گندم غذایی اساسی مردم کشور مارا تشکیل میدهد. رشد سالانه نفوس در کشور نیز نیازمندی مردم را به تولیدات این غله بیشتر ساخته است ، همیشه تلاش بر آن بوده تا ارقام ومعلومات دقیق در بخش تولیدات زراعتی جمع آوری و به دسترس استفاده کننده گان قرار گیرد . به همین منظور طی سال جاری نیز سروی قطع نبات شالی را به منظور تخمین تولیدات برنج و در ولایات شالی کار انجام داده و ارقام آن بعد از تجزیه و تحلیل طی یک گزارش تهیه گردیده است .