فعالیتهاو گزارشات

اداره مرکزی احصائیه در پلان سالانۀ  خود بخاطر تحقق (6) هدف اصلی تعداد (25) مقدار هدف(تارگیت) را تعیین نموده است که از طریق تحقق فعالیت ها باید به آن برسد.  برای رسیدن به اهداف و بدست آوردن مقدار هدف، اداره مرکزی احصائیه درپلان سالانه خود به تعداد (٢٨) فعالیت عمده را پلان نموده است درسال مالی ١٣٩٥، از جملۀ فعالیت های مذکوربه تعداد  (21) فعالیت صد فیصد تکمیل شده. (3) فعالیت درحال اجرا قراردارد، به تعداد (2) فعالیت معطل شده است و به تعداد (2) فعالیت آغازنشده نشده است.