پلان مالی

                                  پلان مالی اداره مرکزی احصائیه سال ۱۳۹۶

                                     بودجه عادی برای سال ۱۳۹۶

  کود ۲۱۰

مزدو معاشات 

۱۲۲۰۲۱۷۶۰      افغانی 

کود ۲۲۰

اجناس و خدمات 

۳۸۲۲۹۸۰۰      افغانی 

کود ۲۵۰

زمین ، ساختمان و تجهیزات 

  ۲۹۴۰۰۰۰       افغانی 

 

                                  مجموع کل 

 

  ۱۶۳۱۹۱۵۶۰  افغانی 

                  بودجه انکشافی برای سال ۱۳۹۶ 

AFG730008

پروژه احداث تعمیر 

 ۹۰۰۴۷۴   دالر امریکایی 

AFG730013

دیتابیس اداره مرکزی احصائیه 

۱۷۰۰۰۰ دالر امریکایی 

مجموع کل 

۱۰۷۰۴۷۴ دالر امریکایی