دیدگاه ، مآموریت و اهداف

دیدگاه  مأموریت و اهداف 

دیدگاه: ایجاد سیستم پاسخگو وپایدار احصائیوی در کشور 

مآموریت :  مدیریت ، تقویه و معیاری ساختن سیستم احصائیه ، انکشاف و گسترش فعالیت های احصائیوی جهت جهت تولید و عرضه ارقام با کیفیت درساحات مختلفه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 

اهدف

۱- ایجاد سیستم واحد علمی ثبت ارقام احصائیوی 

۲- تآمین هماهنگی و انسجام تمام فعالیت های احصائیوی در کشور 

وظایف

با در نظرداشت حکم مادۀ هشتم قانون احصائیه، این اداره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

۱- جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر معلومات احصائیوی در موارد مربوط به امور تجارتی، صنعتی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و وضع فعالیت های عموم مردم.

۲- همکاری با وزارت ها، ادارات دولتی در جمع آوری، ترتیب و نشر معلومات احصائیوی به شمول احصائیه های حاصله از فعالیت آنها.

۳- اجرای سرشماری نفوس و سروی های احصائیوی.

۴- جلوگیری از تکرارعمل در مورد معلومات که توسط وزارتها و ادارت دولتی یاغیر دولتی جمع آوری میگردد.

۵- رشد و انکشاف عمومی احصائیه های توحید شدۀ اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر کشور و انسجام پلانها جهت توحید  آن.

۶- انکشاف و تجویز تصانیف و ستندردهای مناسب جهت استفاده وزارتها و سایر ادارات دولتی.

۷- انکشاف متداوم و نگهداشت دیتابیس های (مراکز معلومات)مناسب حاوی معلومات مذکور برای همه استفاده کننده گان به استثنای معلومات محرم مندرج احکام این قانون.

۸- اتخاذ تصمیم در مورد شیوۀ جمع آوری، توحید و چگونگی زمان نشر معلومات احصائیوی.

۹- در پهلوی قانون احصائیه بمثابه رهنمود کار در جهت تنظیم  و پیشبرد فعالیت های احصائیوی، توضیح وظایف و صلاحیت های این اداره، کمیته های ملی احصائیه و سرشماری تحت ریاست معاون دوم  رئیس جمهور ایجاد گردیده است.

   ارقام و معلومات احصائیوی که در نتیجۀ اجرای سرشماریها و سرویها بدست میاید بنابر حکم مادۀ هجدهم قانون احصائیه نزد این اداره محرم بوده صرف نتایج عمومی آن بعد از تحلیل و تجزیه طی نشرات موقوت و غیر موقوت این اداره غرض استفادۀ طراحان پالیسی،         پلانگذاری، محققین تصمیم گیرنده گان و سایر علاقمندان نشر میشود.