طرز العمل مبارزه علیۀ فساد اداری

     فساد اداری یکی از مشکلات عمده دولت بوده که مبارزه با آن نیز ازسالیان متمادی ادامه دارد و جامعه بین المللی نیز همواره بر کاهش فساد اداری در دولت افغانستان تاکید کرده است.     خوشبختانه اداره ملی احصائیه ومعلومات منحیث اداره ی کــــه مسئولیت جمع آوری، توحید، تحلیل و نشرآمار و ارقام رابدوش دارد، مصمم بــه مبارزه جدی با این مشکل می باشد.