ارزش های کاری و اهداف استراتژیک

 

    ریاست منابع بشری نقش اساسی و عمده را غرض فراهم سازی خدمات حمایوی و مسلکی در بخش های استخدام، انتخاب، تشویق ، فرهم آوری فرصت های آموزش به منظور جذب و حفظ بهترین و شایسته ترین کارکنان جهت ارائه خدمات موثر به دولت و مردم جمهوری اسلامی افغانستان ایفا مینماید.ساختار تشکیل ریاست منابع بشری اداره مرکزی احصائیه دارای 23 بست بوده که از جمله 20 بست کارمند و 3 بست کارکن خدماتی میباشد که شامل استخدام، ارزیابی اجراات، سوانح و دیتابیس، ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره و ارتباط با کارکنان میباشد.