استخدام

 

بخش استخدام

   انکشاف اداره:

تشکیل سال 1395 اداره مرکزی احصائیه با سقف  تشکیلاتی 800 بست تطبیق  گردید.

تغیر در درجه تحصیل (40) بست کمبود این اداره نظربه مسلکی بودنش مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی ماده (34) انجام شده است.

 ترتیب تعینات سال 1395 برویت تشکیل منظور شده.

به اعلان سپردن (4) بست کمبود ریاست های مربوطه ا داره

به تعداد 10 تن کارکنان بست های 7،6و 8 به اساس منظوری مقام ولایت تقرر حاصل نموده اند.

به تعداد 28 تن کارکنان در بخش مرکز و ولایات به نسبت غیابت وظیفه از بست منفک شده است.

به تعداد 14 تن کارکنان نظر به ضرروت آمریت های احصائیه ولایات در ولایات بطور بالمقطع مقرر شده است.

 ترتیب و تنظیم  اسناد کارکنان در سیستم فا یلینگ

 تثبیت سویه تحصیلی (13) تن کارکنانی که دوره لیسانس و چهارده پاسی خویش را تکمیل نموده اند.

گزارش ربعوار به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

گزارش ربعوار به احصائیه کار ریاست دیموگرافی

گزارش به ریاست جندر کمیسیون  اصلاحات اداری و خدمات ملکی

گزارش کوایف تشکیل سال 1395 در مورد طرزالعمل ها ، رهنمود ها طبق قانون به اداره عالی  تفتیش

 بتعداد (3)  قطعه استعلام ریاست تفتیش داخلی  جواب ارائه گردید

 بتعداد (416) قطعه مکتوب اعلانات، شکایت نامه و دیگر مکاتیب رسمی به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، قرارداد بالمقطع مرکز و ولایات صورت گرفته است.