بخش سوانح

گزارش مدیریت عمومی سوانح و دیتابیس وارزیابی اجراات سال 1395

بخش مرکز:

 ارزیابی اجراات  سالانه و ارتقا قدم( 362) تن از کارمندان بعد از ارزیابی آ مرین و منظوری مقام محترم اداره اجراات صورت گرفت.

 ارزیابی اجراات  سالانه و ارتقا قدم ( 92)تن کارکن خدماتی صورت گرفته است

سیستم مدیریت معلومات  منابع بشری HRMIS مورد تطبیق قرار داده شد ومعلومات عمومی سوانح کارکنان  اداره داخل دیتابیس درج کمپیوتر شده است

 بتعداد( 29) خلص سوانح برای (29) تن کارکن ترتیب شده است

 اجرای تقاعد( 15) تن کارمند و( 1 )تن کارکن خدماتی طی مراحل گردیده است

 بتعداد (468) قطعه کارت هویت به سیستم الکترونیکی در بخش مرکز چاپ شده است

 فایلنگ دفاتر سوانح در الماری های جدید جابجا گردیده که تما م دفاتر سوانح به اساس یک  چکلست واحد تنظیم گردیده است.

  تدویر برنامه آموزشی ارزیابی اجراات برای تمام ریاست های اداره مرکزی احصائیه از بست های 2 الی 6 جهت ارزیابی دقیق و درک کارکنان از ارزیابی اجراات انجام شده است.

از حاضری کارکنان ریاست های مرکزی کنترول و نظارت یومیه صورت گرفته همچنان راپور كسرات معاشات كاركنان طور ماهوار ترتیب و جهت اجرای حقوق مالی شان  به رياست مالي و اداری ارسال گردیده است.

 ایجاد حاضری برقی(کمپیوتری) در  اداره  جهت جلوگیری از ضیاع وقت و غیرحاضری های غیرقانونی کارکنان.

 ایجاد دیتابیس جهت بیلانس دقیق رخصتی کارکنان

 ایجاد فورم رخصتی استندرد برای استفاده کارکنان

بخش ولایات

 ارزیابی اجراات سالانه (86) تن کارمندان و (87) تن کارکنان خدماتی صورت گرفت است.

خلص های سوانح  کارکنان 34آمریت  احصائیه ولایات به دیتابیس HRMIS ثبت گردیده است

 اجرای تقاعد 3 نفر کارکنان ولایتی انجام شده است.

 برای 197 نفر کارکنان بخش ولایتی کارت هویت الکترونیکی چاپ شده است