تدویر برنامه آموزشی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیم مستهلک برای محصلین دوره ماستری پوهنتون کاردان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدویر برنامه آموزشی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیم مستهلک برای محصلین  دوره ماستری پوهنتون کاردان

مورخ 8 اسد سال 1398

   نظر به تقاضای پوهنتون کاردان برنامه آموزشی برای تعداد 120 تن از محصلین دوره ماستری جهت ارتقاء سطح دانش شان در مورد طرز سنجش عملی تولید ناخالص داخلی GDP)) و شاخص قیم مستهلک CPI)) از طرف اداره ملی احصائیه و معلومات در تالار کنفرانس های این اداره دایرگردید.

در ابتدآ محترم غلام حضرت امینی رئیس محاسبات ملی اداره ملی احصائیه و معلومات تشریف آوری محصلین را به برنامه آموزشی خیر مقدم گفته و راه اندازی چنین برنامه ها را مفید دانسته و محصلین را تشویق نمود که با طرز سنجش تولید ناخالص داخلی و سنجش شاخص قیم مستهلک آشنایی حاصل نمایند که معلومات متذکره در تحقیقات شاخص های اقتصاد کل از اهمیت خاص برخوردار میباشد وی افزود بدون یادگیری موضوعات ذکر شده نمیتوان برای تحلیل پالیسی، آزمایش تیوری های اقتصادی و پیش بینی شاخص های اقتصاد کلان در کشور عملآ دست به کار شد.

در مورد تاریخچه محاسبات ملی توسط محترم نصیر احمد شرافت آمر تولیدات ملی معلومات ارائه گردید که به تعقیب آن پریزینتیشن سیستم محاسبات ملی توسط محترم غلام حضرت امینی رئیس محاسبات ملی به طور مفصل ارائه گردید که اهداف تجدید سیستم محاسبات ملی، ویژه گی های کلیدی سلسله زمانی، موارد مهم مورد نیاز و کاربرد جدول عرضه و استفاده و سایر موضوعات معلومات ارائه گردید که مورد جلب و توجه محصلین قرار گرفت.

سپس محترم محمد انبیـــاء نوری آمر احصائیه قیم اداره ملی احصائیه و معلومات پریزنتیشن در مورد شاخص قیم مستهلک CPI)) و طریقه های سنجش شاخص قیم و تورم ( انفلاسیون) را با استفاده از فورمول های ستندرد بین المللی ارائه نمود که محصلین محترم با طرز سنجش شاخص مستهلک (CPI)  و تورم (انفلاسیون) آشنایی کامل حاصل نمودند.

در اخیر سوالات از جانب محصلین در قسمت تولید ناخالص داخلی و سنجش شاخص مستهلک مطرح شده و در مقابل پاسخ های قناعت بخش ارائه گردید و بعدآ نماینده پوهنتون کاردان به نماینده گی محصلین از اداره ملی احصائیه و معلومات تشکری نموده مراتب قدردانی و سپاس شانرا بخاطر راه اندازی چنین برنامه ها ابراز نمودند.